Odborná praxe

Oddělení klinické psychologie poskytuje odborné praxe a stáže studentům studijního oboru psychologie, frekventantům kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví i psychologům ve zdravotnictví v předatestační přípravě.

Postup zajištění praxe

Prvně je nutno domluvit termín stáže prostřednictvím e-mailu psychologie@nemuh.cz přímo s naším pracovištěm, následně se postup řídí dle obecných podmínek pro realizaci praxí a stáží v Uherskohradišťské nemocnici a.s.

Podmínky praxe

Pro realizaci praxe v rámci vysokoškolského studia je nutné, aby se student orientoval v základních psychodiagnostických metodách (Neuropsychologická baterie PCP, Wechslerovy škály, KNB a další) a měl zkušenost s přímou prací s klientem (diagnostickou a intervenční).

Uvedené platí i pro frekventaty kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví.

Rozsah a popis praxe

V rámci oddělení klinické psychologie nabízíme seznámení s obsahem a rozsahem práce psychologa ve zdravotnickém zařízení – somatické nemocnici a ambulantním provozu. V průběhu praxe se stážisté podílejí na realizaci psychologických vyšetření a intervencí a jsou seznámeni se základními psychodiagnostickými metodami. Průběh praxe se snažíme přizpůsobit individuálním potřebám stážistů, ale i aktuálním možnostem v rámci provozu oddělení. Stážistovi se vždy věnuje některý ze zaměstnanců oddělení.