Co se závislostí na alkoholu?

Závislost na alkoholu může být pojímána jako chronické recidivující onemocnění mozku, což v překladu znamená, že se jedná o problém dlouhodobý a opakující se. Z uvedeného důvodu můžeme již zde v úvodu prozradit, že léčba závisloti na alkoholu vyžaduje doživotní abstinenci, tedy striktní nepožívání alkoholických nápojů. Ač se to může zdát jakkoliv přísné, právě charakter onemocnění popsaný v první větě vyžaduje, aby tělo, respektive mozek, nebyl nadále v kontaktu s alkoholem, který přejímá některé funkce přirozených mechanismů odměny.

Na dalších řádcích si přiblížíme, jak závislost na alkoholu (ale i jiných návykových látkách) rozpoznat a co dělat, když u vás nebo někoho z vaší rodiny či známých propukne.

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) vymezuje pro stanovení diagnózy závislosti následující kritéria, která mohou, ale nutně nemusí být vyjádřena všechna:

  1. silná touha nebo pocit puzení užívat látku,
  2. potíže v kontrole užívání látky,
  3. tělesný odvykací stav (abstinenční syndrom), kdy je látka užívána ke zmírnění nebo odstranění odvykacích příznaků,
  4. nárůst tolerance k účinku látky a vyžadování vyšších dávek návykové látky,
  5. zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané látky,
  6. pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků (např. poškození jater nadměrným pitím, depresivní a úzkostné stavy, zdravotní problémy aj.).

V případě že u sebe, někoho z rodiny či přátel pozorujete více z výše uvedených projevů závislosti a závislostního chování, je vhodné situaci reflektovat a aktivně řešit. Systém péče o závislé na alkoholu v České republice nabízí širokou paletu možností, avšak často se při léčbě nemůžeme spoléhat pouze na ambulantní řešení a na řadu tak přichází hospitalizace na specializovaném pracovišti.

Hospitalizace často začíná pobytem na tzv. detoxifikační oddělení, kde probíhá léčba průvodních abstinenčních příznaků a často též úvodní psychologicko-psychiatrická péče (individuální a skupinová psychoterapie, psychofarmakoterapie atd.), na kterou navazuje dlouhodobá léčba syndromu závislosti s cílem budoucí doživotní abstinence, jak jsme naznačili v úvodu. Často nutným východiskem této úvodní léčby, která trvá v řádu měsíců, může být u alkoholových, ale zejména pak jiných drogových závislostí, pobyt v tzv. terapeutické komunitě.

Rozvinutý je rovněž systém ambulantních adiktologických služeb, které kombinují péči psychologickou, psychiatrickou a mnohdy i sociální.

Pokud u sebe či někoho z blízkých pozorujete výše uvedené příznaky rozvoje syndromu závislosti, neváhejte a obraťte se na odborníky. Využít můžete například některý z kontaktů uvedených níže:

Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Psychiatrická léčba Šternberk

Vojenská nemocnice Olomouc